ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten van Dancestudio de Zwarte, te Vollenhove. Vóór het moment van inschrijving van danslessen dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, datum van aanvang en contributiegelden.

1.1. Iedere leerling van Dancestudio de Zwarte is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de huisregels die mondeling worden verteld aan het begin van de eerste les.

1.2. Indien er sprake is van een overeenkomst tussen Dancestudio de Zwarte en een leerling, dan zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en dientengevolge onlosmakelijk daarmee verbonden.

1.3. De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.

1.4. Dancestudio de Zwarte behoudt zich het recht voor een leerling te weigeren zonder opgaaf van reden.

1.5. Bezoek aan Dancestudio de Zwarte is geheel op eigen risico. Dancestudio de Zwarte (directie) en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de leerling/bezoeker in Dancestudio de Zwarte. Door deel te nemen aan onze lessen gaat u automatisch akkoord met onze algemeen voorwaarden. Hiermee vrijwaart u Dancestudio de Zwarte, directie en docenten van iedere aansprakelijkheid voor schade welke de leerling heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in Dancestudio de Zwarte.

1.6. Verlies of beschadigingen aan eigendommen van Dancestudio de Zwarte door toedoen van leerling/bezoeker zullen te allen tijden verhaald worden.

1.7. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape etc.) in Dancestudio de Zwarte is uitsluitend toegestaan met toestemming van Dancestudio de Zwarte of docenten. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

1.8. Er worden fotos gemaakt door Dancestudio de Zwarte  die uitsluitend gebruikt worden voor onze eigen internetpagina en reclamedoeleinden (bijv. flyers, Website, fb ). Indien u bezwaar maakt tegen plaatsing van fotos met beeltenis van een leerling kunt u dit schriftelijk of mondeling aan ons melden.

1.9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse soorten media door derden. Indien Dancestudio de Zwarte hiervan schade ondervindt dan zal deze verhaald worden op betreffende leerling die deze heeft geplaatst.

1.10. Dancestudio de Zwarte  behoudt zich het recht voor de hoogte van de contributie voor danslessen, activiteiten of producten per dansseizoen of kalenderjaar te indexeren.

1.11. Acties of speciale aanbiedingen zijn niet met elkaar te combineren en er kunnen voor- of achteraf nimmer rechten aan worden ontleend.

Inschrijving en betalingsvoorwaarden

2.1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2.  Het lesgeld dient voldaan te zijn voor de desbetreffende les, bij een abonnement dient de contributie voor elke eerste van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven. Wij geven geen geld terug.

2.3. Minderjarige leerling mag zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven bij Dancestudio de Zwarte . Ouder(s)/voogd die de overeenkomst voor minderjarige leerling aangaan zijn te allen tijden verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

2.4. Dancestudio de Zwarte  heeft het recht leerling/bezoeker zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan lessen.

2.5. Voor het afsluiten van een abonnement vragen wij een geen inschrijfgeld.

2.6. Alle lidmaatschapsvormen hebben een minimale contracttermijn van 6 maanden 

of per seizoen) en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar.

2.7. Leskaarten kunnen niet worden verlengd, je vindt de houdbaarheid terug bij de betreffende leskaart in de webshop.

Afmelding en Opzegging

3.1. Bij afmelding gedurende een les om welke reden dan ook bent u verplicht volledige contributie te betalen.

3.2. Afmelden kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les, daarna zal de les in rekening worden gebracht.

3.3. Er zal geen restitutie plaatsvinden voor abonnementen, cursussen en gereserveerde plaatsen in workshops en wedstrijden. Workshop plaatsen zijn wel overdraagbaar, mits je hier zelf een koper voor hebt.

3.4. Voor abonnementen houden wij een opzegtermijn aan van minimaal 1 kalendermaand.

3.5. Bij een blessure is het mogelijk je abonnement 1 maand te bevriezen, dit kan alleen met een geldige doktersverklaring.

3.6. Het is niet mogelijk je abonnement om een andere reden dan blessures te bevriezen. Het is wel mogelijk om je credits maximaal 1 maand mee te nemen.

3.7. Bij het stop zetten of aflopen van je abonnement vervallen (na de opzeg termijn) alle nog openstaande credits.

3.8. Er zal geen restitutie plaatsvinden als cursisten blijven betalen na opzegging. De betaalde producten (abonnement/leskaart)  mogen dan alsnog worden voldaan. Deze producten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.9. Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan wordt er, na 2 herinneringen, een aanmaning verzonden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

3.10. Voor het wijzigen van abonnementen houden wij een termijn van 1 kalendermaand aan.

3.11. Per cursus mag er 1 les worden ingehaald in een andere cursus. Bij aankoop van de cursus dien je bewust te zijn van de aanvang data.

Overige verplichtingen

4.1. De tariefstelling en de leerstof van de lessen zijn uitsluitend afgestemd op eigen gebruik. Het is een leerling tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) leerling zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,00 per overtreding aan Dancestudio de Zwarte, onverlet een verdere schadeclaim van Dancestudio de Zwarte en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolgde van de genoemde commerciële activiteiten.

4.2. De leerling dient zich op hoogte te stellen van de huisregels die binnen het gebouw, waar de dansschool zich in bevindt. En dient zich hieraan te houden. Bij overtreding van de huisregels of klachten van medehuurders, kan de directie van de dansschool de desbetreffende persoon (en) verzoeken het pand te verlaten.

4.3 Gekochte munten zijn niet inwisselbaar voor geld, wel blijven deze in de looptijd van Dancestudio de Zwarte geldig.

4.4 We verzoeken ieder zich aantepassen aan de aangegeven dresscode tijdens onze verschillende lessen, worskhops. Deze worden mondeling overgedragen voor begin van de eerste les, zo verzoeken wij ieder dansschoenen te dragen op onze dansvloer, en geen sieraden te dragen tijdens het paaldansen, dit om schade tevoorkomen aan onze matrialen.